Начини за разплащане

Ползвателят може да заплати цената на поръчана от онлайн магазина стока като използва по свой избор един следните способи:


1.”Наложен платеж”.

2. Банков превод.


Независимо от избрания способ всички плащания се извършват само в български лева. С приемането на настоящите общи условия ползвателят дава своето изрично и безусловно съгласие да заплаща  авансово на "ГОВАЛ - МД" ЕООД, цялата продажна цена на поръчана чрез онлайн магазина стока. В  случай на плащане чрез “наложен платеж”при доставката купувачът получава от куриера фактура, в която е посочена поръчаната стока, дължимата за нея продажна цена, както и цената на доставка. Купувачът предава на куриера сума равна на общата сума (включваща цената на стоката и цената на доставка) посочена във фактурата, което се отбелязва в талона за приемо – предаване, (удостоверяващ предаването на стоката посочена във фактурата от куриера на купувача) който служи за разсписка.


С подписването талона за приемо – предаване купувачът овластява куриера да предаде от негово име и за негова сметка на "ГОВАЛ - МД" ЕООД сумата представляваща продажната цена на доставената стока.